Informatie ANBI-status

ANBI status beschikking 1 januari 2019

Naam
Stichting De Weggeefwinkel
RSIN nummer: 8550.97.784
Kamer van Koophandel nummer: 631 130 74

Contactgegevens
Stichting De Weggeefwinkel
Laan van Vollenhove 2191
3706 GW  Zeist
Email: info.017weggeefwinkel@gmail.com

Bestuurssamenstelling

  • De heer J.M.A. (Jantje) Paasman – voorzitter
  • De heer J.C. (Joost) van Valkengoed – penningmeester
  • Mevrouw P.W.C.M. (Melika) de Bekker – secretaris
  • De heer P.W. (Pieter Wout) Duquesnoy – algemeen bestuurslid
  • De heer H.M. (Harrie) van Dijk – algemeen bestuurslid
  • Mevrouw E.J. (Eva) de Ruiter – algemeen bestuurslid

 

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1. Een ontmoetingscentrum voor iedereen te zijn, waar hergebruik van goederen centraal staat, en gestreefd wordt naar meer duurzaamheid, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te zorgen voor een locatie waar overbodige van de een, doorgegeven worden aan de ander die ze weer kan hergebruiken, en op deze wijze op een eerlijk manier de ingekomen goederen te (her)verdelen.

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Giften
Draagt u, de Weggeefwinkel een warm hart toe, dan vragen wij uw hulp in de vorm van een éénmalige gift. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL59 INGB 0007 9904 00  t.n.v.  Stichting De Weggeefwinkel.

Hier kunt u de volgende informatie downloaden

Jaarrekening 2020

Activiteitenverslag 2021 Stichting De Weggeefwinkel

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol

Beleidsplan-2019-2024-web.docx versie 2311202020

Meerjaren begroting 2019-2024

Klachtenprocedure

Gedragscode