Informatie ANBI-status

ANBI-status beschikking 1 januari 2019

Naam
Stichting De Weggeefwinkel
RSIN nummer: 8550.97.784
Kamer van Koophandel nummer: 631 130 74

Contactgegevens
Stichting De Weggeefwinkel
Laan van Vollenhove 2191
3706 GW  Zeist
E-mail: info@weggeefwinkelzeist.nl

Bestuursleden

  • De heer J.M.A. (Jantje) Paasman – voorzitter
  • De heer J.C. (Joost) van Valkengoed – penningmeester
  • De heer P.W. (Pieter Wout) Duquesnoy – algemeen bestuurslid
  • De heer H.M. (Harrie) van Dijk – algemeen bestuurslid
  • Mevrouw E.J. (Eva) de Ruiter – algemeen bestuurslid

Doelstelling
Het doel van de stichting Weggeefwinkel is:
1. Een ontmoetingscentrum voor iedereen te zijn, waar hergebruik van goederen centraal staat en gestreefd wordt naar meer duurzaamheid. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te zorgen voor een locatie waar overbodige van de een, doorgegeven worden aan de ander, die deze weer kan hergebruiken, en op deze wijze op een eerlijk manier de ingekomen goederen te (her)verdelen.

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Giften
Draagt u de Weggeefwinkel een warm hart toe? Dan vragen wij uw hulp in de vorm van een éénmalige gift. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL59 INGB 0007 9904 00  ten name van Stichting De Weggeefwinkel.

Meer informatie:

Jaarrekening 2022

Activiteitenverslag 2022

Beleidsplan-2019-2024-web.docx versie 2311202020

Meerjarenbegroting 2019-2024

Klachtenprocedure

Gedragscode